STATUT - UROdzeni ZDROWI

Title
Przejdź do treści
STATUT
Fundacji UROdzeni-zdrowi z siedzibą w Krakowie

Z DNIA 1 KWIETNIA 2019R.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
 1. Piotr Chłosta zwany dalej Fundatorem, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 15 kwietnia 2019r.  przez notariusza Katarzynę Gruszczyńską rep. A nr 3548/2019  ustanowiła fundację („Fundacja”), dla której na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) ustala niniejszy statut („Statut”).
 2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Art. 2
 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja UROdzeni – zdrowi.
 2. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.
 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 3
 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Art. 4
 1. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, biura, zakłady, filie, spółdzielnie socjalne, jednostki medyczne, a także przystępować do spółek innych fundacji.
 2. Fundacja może udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do jej reprezentowania zarówno w Polsce jak i za granicą.

Art. 5
 1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Art. 6
 1. Głównymi celami działania Fundacji są:
  1. działalność związana z leczeniem i szeroko pojętą edukacją osób chorych na schorzenia urologiczne,
  2. wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w zakresie urologii,
  3. pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i socjalnym;
  4. działalność charytatywna i prospołeczna;
  5. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
  6. promocja i organizacja wolontariatu;
  7. działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej  ;
  8. działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  9. wspieranie działalności innych osób prawnych i fizycznych, których przedmiot działalności jest zbieżny z celami Fundacji.
  10. profilaktyka i rehabilitacja osób chorych urologicznie,
  11. działalność edukacyjna w zakresie ochrony zdrowia i promowania zdrowego stylu życia
  12. ochrona i promocja zdrowia ukierunkowanej przede wszystkim na rzecz osób, których przypadki mają charakter szczególny, dzieci oraz osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych,
  13. edukacja i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, seniorów, młodzieży
  14. reprezentowanie interesów pacjentów chorych na schorzenia urologiczne


Art. 7
 1. Fundacja realizuje swoje cele w następujący sposób:
  1. Wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych ze zwalczaniem chorób urologicznych
  2. Realizacja programów profilaktyki chorób urologicznych i oświaty zdrowotnej
  3. Szerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki chorób urologicznych oraz działanie na rzecz zwiększenia ich dostępności w Polsce
  4. Organizacja spotkań, szkoleń, kursów, sympozjów oraz konferencji
  5. Prezentowanie problematyki chorób urologicznych oraz pacjentów w środkach masowego przekazu
  6. Organizacja i udzielanie prawnej, rzeczowej oraz finansowej pomocy osobom chorym na schorzenia urologiczne
  7. Współpraca z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi stowarzyszeniami i instytucjami prowadzącymi działalność o profilu zbliżonym do działalności Fundacji,
  8. Wspieranie oraz organizację inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej, sposobów leczenia, diagnostyki i rehabilitacji w zakresie urologii,
  9. Prowadzenie portalu internetowego Fundacji służącemu informowaniu o działaniach Fundacji, umożlwiającego wymianę informacji pomiędzy zainteresowanymi osobami,
  10. Gromadzenie środków pieniężnych na realizację celów Fundacji.
 2. Fundacja realizuje swoje cele opisane w artykule 6 także poprzez:
  1. współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, w Polsce i za granicą;
  2. współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
  3. Działalność Fundacji w zakresie wskazanym w niniejszym artykule będzie prowadzona odpłatnie i nieodpłatnie.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Art. 8
 1. Majątek Fundacji przeznaczony na realizację celów statutowych stanowi kwota 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset) złotych wniesiona przez Fundatora.
 2. Z majątku Fundacji zostaje wyodrębniona kwota 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych przeznaczona na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Majątek Fundacji stanowią ponadto środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
 4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego zakreśloną postanowieniami niniejszego Statutu, w tym w szczególności wynikającą z Rozdziału II Statutu (Cele i zasady działania Fundacji).

Art. 9
 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

Art. 10
 1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
  1. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
  2. subwencje osób prawnych;
  3. dochody z aukcji, kwest i imprez publicznych oraz prywatnych;
  4. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
  5. dochody z odpłatnej działalności statutowej;
  6. dochody z działalności gospodarczej;
  7. środki finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych.
 2. Cała nadwyżka przychodów nad kosztami Fundacji będzie przeznaczana na działalność pożytku publicznego, poprzez realizację celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, chyba że, w stosunku do przekazanych środków, darczyńcy lub spadkodawcy postanowią inaczej.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Art. 11
 1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonają darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) Euro obliczonej według średniego kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania wpłaty na rachunek lub do kasy Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy „Sponsora Fundacji”.
 2. Tytuł „Sponsora Fundacji” ma charakter osobisty.
 3. Poza tytułem „Sponsora Fundacji”, Fundacja może ustanawiać inne tytuły, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Art. 12
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z uwzględnieniem aktualnych przepisów dotyczących statusu organizacji pożytku publicznego.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
  1. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E);
  2. Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z);
  3. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z)
  4. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z);
  5. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (47.82.Z)
  6. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  (88.10.Z);
  7. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
  8. Działalność portali internetowych (63.12.Z);
  9. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);
  10. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
  11. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);
  12. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
  13. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
  14. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z);
  15. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);
  16. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z);
  17. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z);
  18. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);
  19. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
  20. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z).

Art. 13
 1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych określonych w artykule 6 Statutu.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w formie wyodrębnionej tj. przez zakłady i inne jednostki organizacyjne zwane dalej „Zakładami”.
 3. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje jej Zarząd.
 4. Zarząd Fundacji może do prowadzenia działalności Fundacji powołać Dyrektora, któremu zostanie udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji we wskazanym w pełnomocnictwie zakresie. Powołany Dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu. Zarząd może odwołać Dyrektora w każdym czasie.

Art. 14
 1. Zarząd może przeznaczyć środki z majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej, w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień Statutu.
 2. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE FUNDACJI

Art. 15
 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd,
  2. Rada Fundacji,

Zarząd

Art. 16
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji.
 3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
 4. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Rady Fundacji.
 5. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę Fundacji.
 6. Do czasu powołania pierwszego członka Rady Fundacji, członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Fundator.
 7. Spośród członków Zarządu Rada Fundacji może powołać Prezesa Zarządu, który kieruje pracami Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji. Umowę o pracę z członkiem Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany przez Radę Fundacji.
 9. Członek Zarządu przestaje pełnić swoją funkcję z chwilą:
  1. odwołania przez Radę Fundacji;
  2. złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu;
  3. powołania do pełnienia funkcji członka Rady Fundacji;
  4. śmierci członka Zarządu.

Art. 17
 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  2. uchwalanie regulaminów;
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  7. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji do Rady Fundacji.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 3. Formy uchwały Zarządu wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu.
 4. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy jego członkowie, w sposób umożliwiający uczestnictwo w posiedzeniu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, regulujący zasady zwoływania oraz odbywania posiedzeń Zarządu.

Art. 18
 1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.
 2. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu lub pełnomocnik Fundacji.

Rada Fundacji

Art. 19
 1. Rada Fundacji składa się z od 3 do 7 członków.
 2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani w każdym czasie.
 3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony.
 4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona przewodniczącego („Przewodniczący Rady Fundacji”).

Art. 20
 1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniu nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub wyznaczony przez niego członek Rady Fundacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Fundatora.
 3. Członek Rady Fundacji przestaje pełnić swoją funkcję z chwilą:
  1. odwołania przez Fundatora;
  2. złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji;
  3. powołania do pełnienia funkcji członka Zarządu;
  4. śmierci członka Rady Fundacji.
 4. 4. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrze do każdego członka Rady Fundacji, w sposób umożliwiający stawiennictwo na posiedzeniu Rady Fundacji.
 5. W posiedzeniu Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu, a także Fundator.
 6. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin Rady Fundacji, regulujący zasady zwoływania oraz odbywania posiedzeń Rady Fundacji.

Art. 21
 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

Art. 22
 1. Rada Fundacji prowadzi nadzór nad działalnością i finansami Fundacji.
 2. Rada Fundacji jest w swych działaniach niezależna i nie podlega poleceniom Zarządu.
 3. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. kontrola działalności statutowej Fundacji;
  2. kontrola gospodarki finansowej Fundacji;
  3. zwracanie się do Zarządu w celu uzyskania wyjaśnień we wszelkich sprawach związanych z działalnością Fundacji;
  4. wydawanie opinii w istotnych sprawach dotyczących Fundacji, przedstawionych przez Zarząd;
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych Fundacji przedstawianych przez Zarząd;
  6. udzielanie członkom Zarządu absolutorium z działalności;
  7. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, przedkładanych przez Zarząd.

Ograniczenia uprawnień członków organów Fundacji i zakazy

Art. 23
 1. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

Art. 24
 1. Zabronione jest:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do  członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („Osoby Bliskie”);
  2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 2. Osoby, które działały w imieniu Fundacji przy podjęciu czynności sprzecznych z postanowieniami ust. 1 powyżej, mają obowiązek pokryć szkodę poniesioną przez Fundację.

Kompetencje Fundatora

Art. 25
 1. Do obowiązków i kompetencji Fundatora należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zgodnie z artykułem 16 ust. 6 Statutu;
  2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji.
 2. Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych uchwał. Fundator podejmuje uchwały na wniosek pozostałych organów Fundacji lub z własnej inicjatywy.

Art. 26
 1. Fundator może przekazać swoje kompetencje do powoływania oraz odwoływania członków organów Fundacji na rzecz Rady Fundacji.
 2. W przypadku śmierci lub likwidacji Fundatora, kompetencje Fundatora przejmuje Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

Art. 27
 1. Zmiana Statutu Fundacji, w tym zmiana celów Fundacji jest dopuszczalna wyłącznie na zasadach wskazanych w niniejszym artykule.
 2. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić na wniosek Fundatora lub Zarządu i wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosujących członków Rady Fundacji.
 3. Tekst jednolity Statutu po dokonaniu zmian przygotowuje Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 28
 1. Dla efektywnej poprawy realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzje w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust.1, podejmuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 2/3 członków Rady Fundacji, na pisemny wniosek złożony przez Zarząd lub Fundatora.

Art. 29
 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego majątku Fundacji.

Art. 30
 1. W przypadku likwidacji Fundacji Rada Fundacji wyznacza likwidatora Fundacji.
 2. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji zostanie przekazany na rzecz podmiotu wskazanego przez likwidatora, z uwzględnieniem celów realizowanych przez Fundację.

Art. 31
 1. Statut sporządzono i podpisano w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach.
 2. W sprawach nienormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz.U.2016.40) oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.

Wróć do spisu treści