UROdzeni ZDROWI

Title
Przejdź do treści
CELE STATUTOWE
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z LECZENIEM I SZEROKO POJĘTĄ EDUKACJĄ OSÓB CHORYCH NA SCHORZENIA UROLOGICZNE

WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ, LECZNICZEJ ORAZ REHABILITACYJNEJ W ZAKRESIE UROLOGII

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, CHORYM, ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I SOCJALNYM

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA I PROSPOŁECZNA

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ  

DZIAŁANIA NA RZECZ NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI INNYCH OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYCH PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEST ZBIEŻNY Z CELAMI FUNDACJI

PROFILAKTYKA I REHABILITACJA OSÓB CHORYCH UROLOGICZNIE
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA UKIERUNKOWANEJ PRZEDE WSZYSTKIM NA RZECZ OSÓB, KTÓRYCH PRZYPADKI MAJĄ CHARAKTER SZCZEGÓLNY, DZIECI ORAZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM, NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EDUKACJA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SENIORÓW, MŁODZIEŻY

REPREZENTOWANIE INTERESÓW PACJENTÓW CHORYCH NA SCHORZENIA UROLOGICZNE
Wróć do spisu treści