Regulamin_konkurs - UROdzeni ZDROWI

Title
Przejdź do treści
REGULAMIN
uczestnictwa w Konkursie „DLA  TATY”
I. Definicje
Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs – Konkurs pn. „”ZDROWY TATA”, organizowany w ramach Festiwalu KultURO przez Organizatora Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie poniżej, którego przedmiotem jest przygotowanie pracy plastycznej dotyczącej odpowiedzialności za zdrowie rodzica: profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia.
 3. Organizator Konkursu - Fundacja Urodzeni-Zdrowi z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 18, 31-531 Kraków, adres do korespondencji: ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000793169, NIP: 6751708286, REGON:383819737 .
 4. Uczestnik Konkursu – uczestnik Konkursu spełniający wymagania określone Regulaminem, realizujący zadanie konkursowe, reprezentowany przez Opiekuna Prawnego.
 5. Opiekun Prawny – opiekun prawny Uczestnika Konkursu lub małoletniej Osoby Występującej, uprawniony, zgodnie z prawem polskim, do wyrażenia zgody na udział Uczestnika Konkursu lub małoletniej Osoby Występującej w Konkursie.
 6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie klas 1-3 , uczęszczający do szkół podstawowych na terenie Miasta Kraków i powiatu krakowskiego.
 2. Udział w Konkursie mogą wziąć tylko Uczestnicy zarejestrowani na zasadach określonych poniżej, po wyrażeniu zgody przez Opiekuna Prawnego.
 3. Rejestracja odbywa się poprzez uzupełnienie i odsalanie (wraz z pracą plastyczną) formularza rejestracyjnego stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Rejestracji dokonuje Opiekun Prawny Uczestnika Konkursu.
 5. Zadania konkursowe Uczestników bez formularza rejestracyjnego nie będą rozpatrywane.

III. Zadanie konkursowe
 1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką, dotyczącej odpowiedzialności za zdrowie rodzica: profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia.
 2. Praca plastyczna powinna spełniać następujące wymagania:
  1. minimalne wymiary: rozmiar A4
  2. zadanie konkursowe może być realizowane i zgłaszane tylko indywidualnie.
   Praca powinna zostać przesłana listownie na adres korespondencyjny Organizatora  tj. ul. Grabarska 13/3, 31-131 Kraków z dopiskiem „konkurs plastyczny” w terminie do 15 października 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Zadanie konkursowe powinno być opisane:
  1. imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania Uczestnika Konkursu
  2. imieniem i nazwiskiem Opiekuna Prawnego, który dokonał rejestracji każdego Uczestnik Konkursie oraz jego numerem telefonu,
 4. Zadanie konkursowe zgłaszane na Konkurs nie może naruszać przepisów prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także naruszać norm obyczajowych.
 5. Wykorzystanie w zadaniu konkursowym cudzych utworów, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na przykład utworu plastycznego, może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu nabył stosowne uprawnienie do  jego wykorzystania na potrzeby udziału w Konkursie, tj. w zakresie opisanym w Regulaminie.

IV. Kryteria oceny
 1. Podczas oceny pod uwagę będą brane przede wszystkim:
  1. zgodność pracy z tematem Konkursu,
  2. przekazywana treść,
  3. spełnienie wymagań formalnych,
  4. kreatywność,
  5. forma i treść przekazu,
  6. poprawność merytoryczna przekazywanej treści.

V. Nagroda
 1. W ramach konkursu zostanie przyznane miejsce pierwsze, drugie i trzecie.
 2. W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu za każde miejsce zostanie przyznana nagroda rzeczowa, których łączna wartość nie będzie przekraczać 3 000 zł.
 3. Szczegóły dotyczące rodzaju nagród rzeczowych zostaną udostępnione przez Organizatora Konkursu na stronie internetowej pod adresem  www.urodzenizdrowi.pl w terminie do 01 października 2021 roku.
 4. Po ogłoszeniu wyników zwycięskie prace zostaną upublicznione na stronie internetowej www.urodzenizdrowi.pl oraz www.kulturo.eu oraz w mediach społecznościowych. Pozostałe przesłane prace konkursowe zostaną zniszczone lub będzie można je odebrać osobiście do dnia 30.11.2021 roku pod adresem ul. Grabarska 13/3, 31-131 Kraków.
 5. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres wskazany po ogłoszeniu wyników Konkursu przez zwycięskich Uczestników Konkursu.

VI. Komisja konkursowa
 1. W celu oceny realizacji zadań konkursowych Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która dokona wyboru zwycięzców Konkursu.
 2. W skład Komisji wchodzić będą:
  1. przedstawiciel Organizatora Konkursu,
  2. urolog
  3. przedstawiciel mediów ogólnopolskich
  4. przedstawiciel mediów regionalnych
  5. artysta-plastyk
  6. manager w ochronie zdrowia
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 29 października 2021
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie www.urodzenizdrowi.pl przez opublikowanie zwycięskich prac wraz z podaniem imienia, nazwiska i szkoły zwycięzców.

VII. Prawa autorskie
 1. Uczestnik Konkursu (dalej jako: Licencjodawca), reprezentowany przez Opiekuna Prawnego, akceptując Regulamin niniejszym udziela  na rzecz Organizatora Konkursu licencji (dalej jako: Licencja) na wszelkie utwory przekazane Organizatorowi Konkursu na potrzeby Konkursu, w tym, w szczególności prace plastyczną.
 2. Licencjodawca oświadcza, że jest jedynym autorem utworów. W przypadku wykorzystania utworów osób trzecich Licencjodawca oświadcza, że posiada prawa autorskie w zakresie ich wykorzystania na potrzeby udziału w Konkursie.
 3. Licencjodawca, z chwilą dostarczenia Organizatorowi Konkursu jakichkolwiek tworów,  udziela mu tym samym licencji na korzystanie z tych utworów. Udzielenie licencji nie wymaga złożenia żadnych dodatkowych oświadczeń woli.
 4. Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych na okres 5 lat od dnia zakończenia Konkursu, a po upływie tego okresu ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony.
 5. Udzielenie Licencji następuje nieodpłatnie, na wskazanych poniżej polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – w tym wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej  - publiczne wykonanie, wystawienie, udostępnienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet.
 6. Licencjodawca, zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych  względem Utworów z tym zastrzeżeniem, że Organizator Konkursu zobowiązuje się do każdorazowego oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem Licencjodawcy lub w inny sposób wskazywania jego autorstwa. Licencjodawca upoważnia Organizatora Konkursu lub osoby przez niego wskazane do wykonywania, w imieniu Licencjodawcy, autorskich praw osobistych, przysługujących mu w stosunku do utworów.
 7. Na Organizatora Konkursu przechodzą również następujące prawa:
  1. w przypadku dostarczenia egzemplarza utworu - własność tego egzemplarza z chwilą jego dostarczenia.
 8. Licencjodawca zapewnia, że przysługują mu prawa autorskie w zakresie niezbędnym do wykonania Licencji (w tym również do cudzych utworów wykorzystanych podczas realizacji zadania konkursowego). W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z prawami własności intelektualnej w stosunku do Utworów, Licencjodawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne dane oraz dokumenty potwierdzające autorstwo, wstąpić do ewentualnego postępowania sądowego, a także zwolnić Organizatora z odpowiedzialności i naprawić szkodę wynikłą ze zgłaszanych roszczeń.
 9. Po ogłoszeniu wyników zwycięskie prace zostaną umieszczone na stronie tak, aby były dostępne dla nieograniczonej liczby odbiorców. Organizator jest ponadto uprawniony do emisji utworów podczas wydarzeń o tematyce z zakresu profilaktyki, w szczególności kongresów, organizowanych przez Organizatora lub podmioty trzecie. W takim zakresie Organizator jest uprawniony do udzielania sublicencji na rzecz podmiotów trzecich.

VIII. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Fundacja Urodzeni-Zdrowi z siedzibą w Krakowie, 31-531, ul. Grzegórzecka 18 adres do korespondencji: ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000793169, NIP:6751708286, REGON:383819737. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail: kulturo@urodzenizdrowi.pl
 2. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wzięcia udziału w Konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych Opiekuna Prawnego następuje w celu reprezentacji Uczestnika Konkursu jako osoby małoletniej;
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu, Osoby Występującej oraz Opiekuna Prawnego mogą być udostępnione podwykonawcom Organizatora na potrzeby realizacji Konkursu, a także obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej Organizatora. Ponadto prace plastyczne będą udostępniane w sieci Internet lub podczas wydarzeń o tematyce z zakresu profilaktyki urologicznej w sposób dostępny dla nieograniczonej liczy odbiorców.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do rozstrzygnięcia Konkursu, a także, w stosunku do danych Uczestników Konkursu, których prace zostały nagrodzone przez okres obowiązywania Licencji (pkt VII Regulaminu) na korzystanie z prac, powstałych w wyniku realizacji zadania konkursowego, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi.
 6. Uczestnikowi oraz Opiekunowi Prawnemu przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IX. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku ewentualnych pytań lub reklamacji należy skontaktować się z Organizatorem Konkursu pod adresem e-mail: kontakt@urodzenizdrowi.pl
 2. W przypadku składania reklamacji należy szczegółowo opisać zastrzeżenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia
terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
FORMULARZ REJESTRACYJNY
 
IMIĘ I NAZWISKO
UCZESTNIKA KONKURSU
NAZWA I ADRES SZKOŁY UCZESTNIKA KONKURSU
KLASA
TYTUŁ PRACY
DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA KONKURSU
DANE OPIEKUNA PRAWNEGO
(IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON KONTAKTOWY, E-MAIL)

□ Oświadczam, że jestem uprawniony do wyrażenia zgody na udział zgłaszanej osoby w Konkursie
□ Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu pn. "Zdrowy Tata", w tym z zasadami przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść.

data, podpis opiekuna prawnego

Wróć do spisu treści